Cảnh báo bảo mật mới về những thay đổi mang tính nhạy cảm đối với cấu hình Google Workspace

Tháng 7 01, 2022


Tính năng mới:

Trong Trung tâm thông báo, quản trị viên giờ đây sẽ được thông báo về một số thay đổi quan trọng và nhạy cảm được thực hiện đối với cấu hình Google Workspace. Cụ thể, Google  sẽ đưa ra cảnh báo khi có bất kỳ sự kiện nào sau đây xuất hiện trong nhật ký kiểm tra:

  • Các thay đổi đối với quản trị viên chính

  • Hồ sơ SSO được thêm: khi hồ sơ SSO của bên thứ ba đã được thêm và bật cho tổ chức.

  • Hồ sơ SSO được cập nhật: khi hồ sơ SSO của bên thứ ba đã được cập nhật cho tổ chức.

  • Hồ sơ SSO đã bị xóa: khi hồ sơ SSO của bên thứ ba đã bị xóa khỏi tổ chức.

  • Đặt lại mật khẩu cho quản trị viên cấp cao: khi mật khẩu được đặt lại cho tài khoản quản trị viên cấp cao.

Google dự định đưa ra các cảnh báo về các hành động rủi ro cao hơn theo thời gian - Google sẽ cung cấp thông tin cập nhật tại đây khi khả dụng.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Các cảnh báo thông minh bổ sung này sẽ giám sát chặt chẽ một số tác vụ mang tính nhạy cảm, giúp quản trị viên dễ dàng nắm bắt được các thay đổi có nguy cơ cao đối với môi trường và các hành động độc hại tiềm ẩn đang được thực hiện bởi những kẻ xấu.

Đối với mỗi cảnh báo, quản trị viên và quản trị viên cấp cao sẽ nhận được thông báo qua email với thông tin quan trọng về sự kiện. Sau khi nhận được cảnh báo, quản trị viên có thể sử dụng công cụ truy vấn bảo mật để điều tra thêm sự cố.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28/6/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech