Cập nhật giao diện trang đăng nhập hoặc đăng ký Tài khoản Google

Tháng 2 23, 2024


Tính năng mới:

Google đang cập nhật giao diện của các trang đăng ký và đăng nhập với giao diện hiện đại hơn, phù hợp với thiết kế Material Design trên các sản phẩm khác. Người dùng sẽ thấy giao diện được cập nhật trên web và thiết bị di động. Lưu ý rằng đây hoàn toàn là một sự thay đổi về hình thức trực quan, không có tác động hoặc thay đổi chức năng nào.

Trang đăng nhập Google mới trên web

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này - người dùng tự động thấy những cải tiến này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về trang đăng nhập Google mới.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai(1–3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 21/02/2024 và dự kiến hoàn thành vào ngày 4/3/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech