Cập nhật một số liên kết tập tin Google Drive, đề xuất quản trị viên quyết định trước ngày 23/7/2021

Tháng 6 29, 2021


Tính năng mới:

Google đang phát hành bản cập nhật bảo mật sẽ áp dụng cho một số tập tin trên Drive. Điều này sẽ hỗ trợ cho các tập tin trên Google Drive an toàn hơn bằng cách cập nhật các liên kết và có thể dẫn đến một số yêu cầu truy cập tập tin mới. Mặc dù được khuyến nghị nên áp dụng bản cập nhật, nhưng quản trị viên của Google Workspace có thể chọn phương thức áp dụng bản cập nhật này trong tổ chức.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Bản cập nhật bảo mật này đang được áp dụng cho một số tập tin trong Google Drive để giúp các liên kết chia sẻ an toàn hơn. Bản cập nhật sẽ thêm một khóa tài nguyên để chia sẻ liên kết. Khi bản cập nhật đã được áp dụng cho một tập tin, những người dùng chưa xem tập tin trước đó sẽ phải sử dụng URL chứa khóa tài nguyên để có quyền truy cập và những người đã xem tập tin trước đó hoặc có quyền truy cập trực tiếp sẽ không cần khóa tài nguyên để truy cập tập tin. Tìm hiểu thêm về khóa tài nguyên và cách tính năng này có thể ảnh hưởng đến tập tin.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên: quản trị viên có thể sử dụng Trung tâm cảnh báo để xem có bao nhiêu người dùng, thư mục, bộ nhớ dùng chung và tập tin bị ảnh hưởng trong tổ chức. Tìm cảnh báo có chủ đề “Bản cập nhật bảo mật cho Drive”. Trước ngày 23/7/2021, quản trị viên nên chọn cách áp dụng bản cập nhật bảo mật cho tổ chức. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về bản cập nhật này và cách quản lý bản cập nhật này đối với tổ chức.

Người dùng cuối: trừ khi quản trị viên chọn không cho tổ chức tham gia cập nhật bảo mật, người dùng cuối sở hữu hoặc quản lý các tập tin bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo qua email bắt đầu từ ngày 26/7/2021 với các tập tin bị ảnh hưởng. Người dùng cuối sẽ đến ngày 13/09 để xác định cách cập nhật được áp dụng cho các tệp nếu được quản trị viên cho phép. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về tác động của bản cập nhật này đối với người dùng cuối.

Người dùng có tài khoản cá nhân: người dùng không thuộc miền Google Workspace sẽ nhận được thông báo từ Google Drive để thông báo về các tệp bị ảnh hưởng bắt đầu từ ngày 26/7/2021 và sẽ có tùy chọn xóa bản cập nhật bảo mật. Những người dùng này sẽ có khoảng thời gian đến ngày 13/9/2021 để xác định cách cập nhật được áp dụng cho các tập tin. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về tác động của bản cập nhật này đối với người dùng cuối.

Lập trình viên: các mục có quyền API Drive với type = domain hoặc type = any, trong đó withLink=true (v2) hoặc allowFileDiscovery=false (v3), sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ID mục, ứng dụng của bạn bây giờ cũng có thể cần khóa tài nguyên để truy cập các mục này. Sử dụng tài nguyên nhà phát triển để tìm hiểu thêm về cách cập nhật này sẽ ảnh hưởng đến các dự án.

Quản trị viên sẽ thấy hiển thị có bao nhiêu người dùng, thư mục, bộ nhớ dùng chung và tập tin bị ảnh hưởng trong tổ chức trong Trung tâm cảnh báo.

Quản trị viên có thể chọn cách áp dụng bản cập nhật bảo mật đối với tổ chức tại Admin Console Apps > Google Workspace > Drive and Docs > Sharing settings > Cập nhật bảo mật cho liên kết.

Người dùng cuối sở hữu hoặc quản lý các tập tin bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo qua email bắt đầu từ ngày 26/7/2021 cùng với các tập tin bị ảnh hưởng. Tùy thuộc vào cài đặt được chọn bởi quản trị viên, người dùng có thể chọn tùy chọn xóa bản cập nhật bảo mật khỏi các tập tin bị ảnh hưởng.

Thời gian triển khai:

Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ

  • Trước ngày 23/7/2021: quản trị viên có thể chọn cách áp dụng bản cập nhật trong tổ chức.

    • Đối với khách hàng không thuộc phiên bản Education, theo mặc định, bản cập nhật sẽ được áp dụng và người dùng cuối bị ảnh hưởng sẽ được thông báo, với tùy chọn loại trừ tập tin khỏi bản cập nhật.

    • Đối với khách hàng thuộc phiên bản Education, theo mặc định, bản cập nhật sẽ được áp dụng và người dùng cuối bị ảnh hưởng sẽ được thông báo mà không có tùy chọn loại trừ tập tin của người dùng khỏi bản cập nhật.

  • Bắt đầu từ ngày 26/07/2021: tùy thuộc vào cài đặt quản trị, người dùng cuối bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo về các tập tin bị ảnh hưởng và các lựa chọn có thể thực hiện.

  • Bắt đầu từ ngày 13/09/2021: việc thực thi các tùy chọn quản trị viên và người dùng sẽ được thực hiện đối với các tập tin đã chọn nếu cài đặt chưa được thay đổi trước.

Phiên bản phát hành:

  • Áp dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business. Cũng áp dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech