Cập nhật quản lý thiết bị iOS: hiện đã hỗ trợ đăng ký người dùng; mua và phân phối ứng dụng chương trình Apple Volume Purchase program

Tháng 11 22, 2023


Tính năng mới:

Google đang mở rộng các tùy chọn đăng ký thiết bị di động cho thiết bị iOS để bao gồm cả việc đăng ký người dùng. Việc đăng ký người dùng tách biệt dữ liệu công việc và dữ liệu cá nhân trên thiết bị iOS, giúp quản trị viên kiểm soát dữ liệu Workspace trên thiết bị trong khi người dùng vẫn giữ được quyền riêng tư đối với dữ liệu cá nhân.

Ngoài ra, quản trị viên có thể sử dụng Apple Volume Purchase Program (VPP) để mua và chi chị phối hàng loạt ứng dụng cho các thiết bị iOS do người dùng đăng ký trong tổ  chức.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Quản lý cách truy cập dữ liệu Workspace là nền tảng của bảo mật. Tùy chọn đăng ký người dùng mới đảm bảo người dùng cuối có thể tách biệt dữ liệu cá nhân của họ với dữ liệu công việc, trong khi quản trị viên có thể đảm bảo người dùng đang sử dụng và truy cập ứng dụng một cách thích hợp.

Bằng cách sử dụng VPP, quản trị viên có thể quản lý một cách hiệu quả bộ ứng dụng liên quan đến công việc—cả miễn phí và trả phí—cho nhóm. Quy trình hợp lý này không chỉ đơn giản hóa việc triển khai các ứng dụng kinh doanh thiết yếu mà còn đảm bảo rằng nhân viên có quyền truy cập vào đúng ứng dụng cần thiết để làm việc hiệu quả, tất cả đều nằm trong phạm vi bảo mật của nền tảng MDM.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên:

  • Đăng ký người dùng:

  • Volume Purchasing Program:

    • Để bắt đầu, quản trị viên cần truy cập Volume Purchasing Program của Apple bằng thông tin đăng nhập Trình quản lý doanh nghiệp. Thông qua VPP, quản trị viên có thể mua giấy phép ứng dụng để phân phối hàng loạt cho thiết bị của nhân viên.

Từ Apple Business Manager, có thể mua hàng loạt giấy phép ứng dụng.

Sau khi mua, quản trị viên sẽ cần tải xuống mã thông báo nội dung và tải mã này lên Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Quản trị viên có thể tải mã thông báo VPP lên Bảng điều khiển dành cho quản trị viên tại Thiết bị > Thiết bị di động và thiết bị đầu cuối > Cài đặt iOS > Chương trình mua số lượng lớn của Apple (VPP)

Người dùng cuối:

Quá trình đăng ký người dùng bắt đầu khi người dùng đăng nhập vào ứng dụng lần đầu tiên hoặc đăng nhập lại vào ứng dụng. Người dùng sẽ được nhắc bắt đầu tải xuống hồ sơ cấu hình, hồ sơ này sẽ mở trong trình duyệt internet với nhiều hướng dẫn và thông tin hơn. Sau khi hồ sơ đã được tải xuống, người dùng sẽ được chuyển hướng đến cài đặt thiết bị để hoàn tất quá trình đăng ký người dùng.

Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để  biết thêm thông tin về cách cài đặt ứng dụng Chính sách thiết bị của Google và hồ sơ cấu hình trên thiết bị, cách quản lý thiết bị iOSnhận các ứng dụng công việc được phê duyệt trên thiết bị iOS.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 20/11/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Plus, Enterprise Standard, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Frontline Standard, Frontline Starter, Business Plus, Cloud Identity Premium, Education Standard, Education Plus và Nonprofits.

Nguồn: LVtech