Chỉ định hồ sơ SSO cho các đơn vị tổ chức hoặc nhóm với Partial SSO của SAML, hiện đã được phát hành công khai

Tháng 11 20, 2021


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google đã công bố bản beta để chỉ định hồ sơ SSO cho các đơn vị hoặc nhóm tổ chức. Tính năng này hiện đã khả dụng và cho phép quản trị viên chỉ định nhóm hoặc đơn vị tổ chức (OU) để xác thực một nhóm người dùng thông qua Google

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Hiện tại, khi quản trị viên định cấu hình SSO với nhà cung cấp danh tính bên thứ ba, cài đặt này sẽ áp dụng cho toàn miền. Tuy nhiên, có một số trường hợp quản trị viên có thể muốn chỉ định một tập hợp người dùng, chẳng hạn như nhà cung cấp hoặc nhà thầu, xác thực với Google. Tính năng Partial SSO cung cấp sự linh hoạt để chỉ định phương thức xác thực cho nhiều người dùng khác nhau trong tổ chức theo nhu cầu.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, điều hướng đến Bảo mật > Cài đặt > Thiết lập đăng nhập một lần (SSO) bằng IdP của bên thứ ba > Quản lý chỉ định Hồ sơ SSO. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chỉ định hồ sơ SSO cho các đơn vị tổ chức hoặc nhóm.

  • Người dùng cuối: không cần hành động.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: Đã triển khai (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/11/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Cloud Identity.

  • Không khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Essentials.

Nguồn: LVtech