Chỉ định thuộc tính khả dụng đối với ứng dụng Bảo mật LDAP

Tháng 5 12, 2021


Tính năng mới:

Dịch vụ bảo mật LDAP cung cấp phương thức đơn giản và an toàn để kết nối các ứng dụng và dịch vụ dựa trên LDAP với Cloud Identity hoặc Google Workspace. Giờ đây, quản trị viên có thể chỉ định thuộc tính nào muốn cung cấp cho Ứng dụng khách LDAP:

  • Thuộc tính hệ thống: thuộc tính người dùng mặc định khả dụng đối với tất cả các tài khoản người dùng — ví dụ: Email, Điện thoại và Địa chỉ. Lưu ý rằng quản trị viên không thể tắt tùy chọn này.

  • Thuộc tính tùy chỉnh công khai: thuộc tính người dùng tùy chỉnh được đánh dấu là hiển thị đối với tổ chức.

  • Thuộc tính tùy chỉnh riêng tư: thuộc tính người dùng tùy chỉnh được đánh dấu là chỉ hiển thị đối với người dùng và quản trị viên. Hãy thận trọng khi sử dụng các thuộc tính tùy chỉnh riêng tư, vì tính năng này đang tiết lộ thông tin cá nhân cho ứng dụng LDAP.

 

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Ứng dụng khách LDAP nằm trong dịch vụ Bảo mật LDAP, cho phép người dùng truy cập vào các ứng dụng và cơ sở hạ tầng CNTT dựa trên LDAP truyền thống bằng thông tin đăng nhập Google Workspace của họ. Tính năng mới này cho phép quản trị viên kiểm soát nhiều hơn các kết nối mà các ứng dụng và dịch vụ dựa trên LDAP tương tác với các dịch vụ Google Workspace và Cloud Identity.

Thông tin chi tiết

Các yêu cầu và nguyên tắc đặt tên thuộc tính tùy chỉnh:

  • Tên cho các thuộc tính tùy chỉnh chỉ có thể chứa văn bản chữ-số và dấu gạch nối.

  • Không được có tên thuộc tính trùng lặp trên tất cả các lược đồ tùy chỉnh.

  • Nếu tên thuộc tính tùy chỉnh khớp với thuộc tính hệ thống hiện có, Google sẽ trả về giá trị thuộc tính hệ thống.

Quan trọng: Nếu tên thuộc tính không tuân thủ các nguyên tắc trên, các giá trị thuộc tính được đề cập sẽ bị loại trừ khỏi phản hồi LDAP.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/5/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với các khách hàng của Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals và Education Plus, G Suite Enterprise và Cloud Identity Premium.

  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech