Cho phép cộng tác viên phân tích dữ liệu trong Connected Sheets với quyền truy cập được ủy quyền

Tháng 7 19, 2022


Tính năng mới:

Quản trị viên của các phiên bản Google Workspace được chọn hiện có thể cho phép người dùng ủy quyền quyền truy cập vào BigQuery khi sử dụng Connected Sheet. Nếu cài đặt được quản trị viên bật, người dùng cuối có quyền truy cập vào dữ liệu BigQuery có thể ủy quyền thông tin đăng nhập cho cộng tác viên để cho phép họ làm mới hoặc chỉnh sửa phân tích nếu cần.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Connected Sheet liên kết Google Sheets với BigQuery, vì vậy người dùng có thể phân tích các tập dữ liệu BigQuery lớn bằng cách sử dụng các công cụ và thao tác bảng tính quen thuộc. Điều này có nghĩa là người dùng không cần biết SQL và có thể tạo thông tin chi tiết bằng các thao tác cơ bản trên bảng tính như công thức, biểu đồ và bảng tổng hợp.

Hy vọng bản cập nhật này giúp các bên liên quan và các cộng tác viên dễ dàng làm mới hoặc chỉnh sửa bản phân tích khi cần, giúp thu thập thông tin chi tiết nhanh hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Connected Sheet.

  • Người dùng cuối: nếu được quản trị viên bật, người dùng có thể cho phép cộng tác viên làm mới và phân tích dữ liệu BigQuery bằng thông tin đăng nhập. Người dùng cũng có thể cho biết liệu có muốn "cố định" cài đặt này cho tất cả các kết nối trong tương lai hay không. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách phân tích dữ liệu BigQuery bằng cách sử dụng quyền truy cập được ủy quyền trong Connected Sheets.

Đối với tất cả các kết nối mới, người dùng sẽ thấy hiển thị hộp thoại yêu cầu chọn BẬT hoặc TẮT rõ ràng trước khi có thể tiếp tục

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/7/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech