Kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng Google Workspace thử nghiệm với cài đặt quản trị viên mới

Tháng 7 20, 2022


Tính năng mới:

Quản trị viên có thể sử dụng cài đặt Kiểm soát ứng dụng thử nghiệm mới để cấp hoặc từ chối người dùng quyền truy cập vào các ứng dụng Google mới hoặc thử nghiệm và cài đặt cho phép các ứng dụng đó có thể truy cập dữ liệu dịch vụ cốt lõi hay không.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Thông thường, các ứng dụng Google thử nghiệm không có nút bật / tắt riêng lẻ. Với việc bổ sung Kiểm soát ứng dụng thử nghiệm, quản trị viên có thể kiểm soát tốt hơn các dịch vụ đã chọn mà người dùng có thể truy cập. Hơn nữa, có thể chỉ định liệu các ứng dụng này có nên có quyền truy cập vào dữ liệu dịch vụ cốt lõi hay không.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên:

    • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định cho các khách hàng hiện tại của Google Workspace và TẮT theo mặc định cho các trường tiểu học và trung học (K-12) của Google Workspace for Education.

    • Tính năng này có thể được bật hoặc tắt ở cấp miền, đơn vị tổ chức hoặc cấp nhóm trong Ứng dụng > Các dịch vụ bổ sung của Google > Cài đặt cho Thử nghiệm không gian làm việc.

    • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Kiểm soát ứng dụng thử nghiệm.

  • Người dùng cuối: không có yêu cầu của hành động đối với người dùng cuối. Nếu được quản trị viên bật, người dùng sẽ có thể truy cập các ứng dụng Google thử nghiệm bằng tài khoản Google Workspace.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/7/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech