Chọn chấm điểm với Canvas SpeedGrader hoặc Google Assignments

Tháng 8 05, 2022


Tính năng mới:

Bắt đầu từ hôm nay, trong Google Assignments for Canvas, có một tùy chọn để chấm điểm với Google Assignments hoặc Canvas SpeedGrader.

Công cụ này cho phép người dạy tiếp tục sử dụng các tính năng hiện hữu với Google Assignments, chẳng hạn như gán tệp được cá nhân hóa cho người học, xem bài tập đang tiến hành của học sinh và sử dụng báo cáo tính nguyên bản. Nếu người dạy chọn chấm điểm bằng Canvas SpeedGrader, cũng có thể sử dụng chú thích và nhận xét âm thanh và video khi chấm điểm. Chọn SpeedGrader để chấm điểm bài tập.

canvas speed grader

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng được yêu cầu cao này cho phép người dùng Canvas lựa chọn khi quyết định giao diện chấm điểm nào phù hợp nhất với họ.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4/8/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Frontline, Nonprofits và G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech