Đánh dấu các công việc quan trọng bằng dấu sao trong Google Tasks

Tháng 6 09, 2022


Tóm tắt:

Trong Google Task, giờ đây người dùng có thể đánh dấu các công việc quan trọng bằng dấu sao. Điều này tương tự như chức năng đã tồn tại trong Drive. Ngoài ra, người dùng sẽ có thể xem hoặc sắp xếp các mục được gắn dấu sao trên các danh sách công việc khác nhau trong chế độ xem mới được gắn dấu sao.

Hy vọng bản cập nhật này giúp người dùng sắp xếp thứ tự ưu tiên các công việc dễ dàng hơn và nhanh chóng điều hướng đến các công việc quan trọng trong các dự án.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sắp xếp và cập nhật các công việc.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/6/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech