Đặt các quy tắc tùy chỉnh đối với các cuộc gọi đến trên Google Voice

Tháng 12 28, 2021


Tóm tắt:

Trong cài đặt Google Voice, người dùng có thể dễ dàng tạo các quy tắc về cách xử lý các cuộc gọi đến. Các tùy chọn này cho phép người dùng định tuyến các cuộc gọi đến theo những cách hiệu quả nhất đối với quy trình và hiệu suất công việc, bao gồm các cài đặt chi tiết cho các liên hệ cụ thể.

Cụ thể, bây giờ người dùng có thể:

  • Chuyển tiếp cuộc gọi từ các liên hệ cụ thể tới các số điện thoại được liên kết hoặc trực tiếp tới hộp thư thoại,

  • Tuỳ chọn sàng lọc các cuộc gọi từ các liên hệ cụ thể,

  • Đặt lời chào thư thoại tùy chỉnh cho các liên hệ cụ thể,

  • Áp dụng quy tắc cho tất cả các địa chỉ liên hệ hoặc các nhóm cụ thể trong danh bạ.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả người dùng Google Voice.

Nguồn: LVtech