Truy cập nhanh để khôi phục người dùng đã bị xóa gần đây từ trang chủ Admin console

Tháng 12 28, 2021


Tóm tắt:

Đối với những khách hàng có dưới 100 người dùng đang hoạt động, giờ đây quản trị viên sẽ có thể biết thời điểm đã xóa người dùng gần đây trong tổ chức trên thẻ “Người dùng” trong Admin console. Nếu quản trị viên nhấp vào số được hiển thị, có thể xem danh sách những người dùng đã bị xóa gần đây và biết được còn bao nhiêu ngày nữa cho đến khi dữ liệu bị xóa vĩnh viễn.

Trước đây, quản trị viên sẽ phải lọc những người dùng bị xóa gần đây trên trang Danh sách người dùng để xem xét bất kỳ người dùng nào có thể được khôi phục - bản cập nhật này giúp thông tin quan trọng này khả dụng hơn đối với những khách hàng chủ yếu sử dụng  Admin console để quản lý người dùng.

Ngoài ra, đối với tất cả khách hàng, quản trị viên hiện có thể chọn “Người dùng đã xóa gần đây” từ trình đơn “Thêm” trên trang Danh sách người dùng để nhanh chóng kiểm tra xem có bất kỳ người dùng nào bị xóa gần đây hay không.

Hy vọng những cập nhật này giúp quản trị viên dễ dàng cập nhật thông tin về những người dùng bị xóa gần đây và thực hiện hành động nếu cần, chẳng hạn như khôi phục người dùng để giữ lại tài khoản của họ hoặc chuyển dữ liệu sang tài khoản khác.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech