Dynamic groups trở nên mạnh mẽ hơn với các truy vấn thuộc tính người dùng tùy chỉnh và đơn vị tổ chức

Tháng 12 27, 2021


Tính năng mới:

Google Groups là một cách thuận tiện để người dùng Workspaces cộng tác và là một công cụ mạnh mẽ để quản trị viên áp dụng các chính sách truy cập và bảo mật nhất quán cho nhóm người dùng hoặc thiết bị. Dynamic groups nâng cao hơn nữa chức năng này bằng cách cho phép tự động cập nhật tư cách thành viên nhóm dựa trên các thông số như vị trí, phòng ban hoặc chức danh công việc.

Hôm nay, Google đang mở rộng thêm chức năng của Dynamic groups theo hai cách quan trọng:

 • Đầu tiên, Dynamic groups hiện có thể được xác định bằng cách truy vấn các thuộc tính người dùng tùy chỉnh. Chức năng này khả dụng dưới dạng bản beta mở (không cần đăng ký).

 • Thứ hai, Dynamic groups cũng có thể được xác định dựa trên tư cách thành viên của người dùng trong các Đơn vị tổ chức (OU). Tính năng này hiện đã được phát hành công khai.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Dynamic groups có thể được sử dụng cho danh sách phân phối email, kiểm soát truy cập, chính sách dựa trên nhóm, v.v. So với các Google Groups thông thường, quản trị viên có thêm lợi ích là tư cách thành viên được tự động cập nhật. Tự động hóa quản lý thành viên giúp tăng tính bảo mật, giảm lỗi và giảm bớt sự rắc rối cho người dùng đồng thời giảm thiểu gánh nặng cho quản trị viên.

Các tính năng mới này mở rộng tiện ích của Dynamic groups đối với các tổ chức tận dụng các thuộc tính người dùng tùy chỉnh và đơn vị tổ chức. Quản trị viên có thể điều chỉnh thêm Dynamic groups để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của tổ chức. Ví dụ: 

 • Tạo Dynamic group cho tất cả người dùng của một công ty con (một đơn vị tổ chức) có trụ sở tại một thành phố khác.

 • Tạo Dynamic group với tất cả người dùng có thuộc tính tùy chỉnh là “kỹ năng” hoặc “chuyên môn”.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: để tận dụng chức năng này, quản trị viên sẽ cần phải xác định các trường người dùng tùy chỉnh hoặc đơn vị tổ chức.

  • Khi điều này đã sẵn sàng, quản trị viên có thể kiểm tra các truy vấn thành viên và sau đó tạo/cập nhật các Dynamic groups để sử dụng.

   • Để truy vấn thuộc tính khách hàng “EmployeeNumber” (dựa trên giản đồ mẫu): user.custom_schemas.employmentData.EpriseeNumber == '123456789'

   • Để truy vấn tất cả các thành viên trực tiếp của một đơn vị tổ chức: user.org_unit_id == orgUnitId ('03ph8a2z1enx4lx'

   • Để truy vấn tất cả các thành viên trực tiếp và gián tiếp của một đơn vị tổ chức: user.org_units.exists (org_unit, org_unit.org_unit_id == orgUnitId ('03ph8a2z1khexns'))

 • Người dùng cuối: không khả dụng đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

 • Các truy vấn thuộc tính người dùng tùy chỉnh hiện có sẵn cho tất cả người dùng trong phiên bản beta mở (không cần đăng ký)

 • Các truy vấn Dynamic groups dựa trên đơn vị tổ chức hiện có sẵn cho tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus và Education Plus.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech