Đặt các tùy chọn kết thúc nhiệm vụ định kỳ trực tiếp trong Google Tasks

Tháng 5 06, 2022


Tóm tắt:

Hiện tại, người dùng có thể đặt tùy chọn kết thúc cho nhiệm vụ định kỳ (không bao giờ, vào một ngày nhất định hoặc sau lần thứ X) bằng cách mở tác vụ trong Google Calendar. Với lần khởi chạy này, người dùng cũng có thể cài đặt tùy chọn này trực tiếp trong Google Tasks. Điều này cho phép người dùng kiểm soát nhiều hơn cách thức và thời gian cho đến khi các nhiệm vụ lặp lại.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: các tùy chọn này sẽ khả dụng khi tạo hoặc chỉnh sửa một công việc trong Task. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập các nhiệm vụ lặp lại.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4/5/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng G Suite Basic và Business. Khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech