Đặt giá trị nhãn mặc định cho tệp trong Google Drive

Tháng 4 14, 2023


Tính năng mới:

Hiện tại, quản trị viên có thể tạo, xuất bản và sử dụng nhãn Google Drive để áp dụng phân loại cấp độ tệp. Điều này giúp người dùng sắp xếp, tìm và tuân thủ các chính sách của doanh nghiệp/tổ chức liên quan đến các mục trên Drive.

Tuần này, Google sẽ mở rộng khả năng phân loại tự động của nhãn Drive để hỗ trợ đặt giá trị nhãn mặc định bên cạnh khả năng áp dụng nhãn theo mặc định của quản trị viên hiện tại. Với việc phân loại tự động, quản trị viên nhãn có thể xây dựng quy tắc thêm nhãn khi tệp được tạo hoặc khi quyền sở hữu tệp được chuyển giao.

Bản cập nhật này giúp các tổ chức đảm bảo các nhãn quan trọng được áp dụng cho các tệp khi tạo tệp. Việc sử dụng nhãn có thể đóng vai trò là điều kiện để thực thi một số chính sách nhất định, chẳng hạn như Ngăn chặn mất dữ liệu.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Với các giá trị trường mặc định, quản trị viên giờ đây có thể cài đặt cụ thể hơn với cấu hình nhãn. Ngoài ra, tính năng này cung cấp tính linh hoạt hơn với các điều khiển chính sách trong khi tạo tiêu chuẩn chính sách mặc định trong một tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/4/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Education Standard.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Education Fundamentals, Teaching and Learning Upgrade, Nonprofits và Frontline, cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân

Nguồn: LVtech