Đặt mã hóa phía máy khách làm chế độ mặc định đối với email, sự kiện và tệp mới trên thiết bị di động

Tháng 3 02, 2024


Tính năng mới:

Giờ đây, quản trị viên có thể bật mã hóa phía máy khách (CSE) theo mặc định trên Android và iOS đối với:

  • Thư và thư trả lời Gmail mới được soạn thảo

  • Sự kiện Google Calendar mới được tạo

  • Các tệp Google Drive mới được tải lên

Mã hóa phía máy khách trong Gmail

Giờ đây, quản trị viên có thể đặt mã hóa phía máy khách làm chế độ mặc định cho người dùng trên cả web và thiết bị di động thường xuyên xử lý dữ liệu nhạy cảm. Điều này cho phép các tổ chức linh hoạt đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ và quy định, đồng thời giảm gánh nặng cho các chương trình quản lý thay đổi. Mỗi email, sự kiện và tệp được tải lên mới trên thiết bị di động sẽ tự động được mã hóa phía máy khách bằng khóa do khách hàng quản lý, nghĩa là người dùng tuân thủ chính sách của tổ chức ngay từ đầu. Đối với các tổ chức có yêu cầu nghiêm ngặt về quy định hoặc chủ quyền, điều này có thể giúp thu hẹp khoảng cách tuân thủ bằng cách đặt mặc định cho người dùng chế độ ưu tiên để xử lý dữ liệu nhạy cảm khi đang di chuyển.

Để biết thêm thông tin, hãy xem thông báo ban đầu.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/2/2024.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech