Đặt ngôn ngữ của người dùng theo chương trình với thư mục API

Tháng 12 18, 2021


Tóm tắt:

Với lần cải tiến này, quản trị viên có thể sử dụng Google Workspace Admin SDK Directory API để tùy chỉnh tùy chọn ngôn ngữ cho mỗi người dùng thông qua tạo/ cập nhật người dùng.

Trước đây, Admin SDK chỉ cho phép một cài đặt ngôn ngữ cấp khách hàng áp dụng cho tất cả người dùng, sau đó có thể thay đổi cài đặt này riêng lẻ thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên hoặc bởi người dùng. Hy vọng điều này sẽ giúp thiết lập và quản lý người dùng trên quy mô lớn dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và lập trình viên: không cần thực hiện hành động nào. Chức năng này khả dụng theo mặc định. Sử dụng tài liệu API để tìm hiểu thêm về cách sử dụng thư mục API để cập nhật ULS.

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/12/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech