Quản trị viên có thể cài đặt các ứng dụng Google Workspace Marketplace cho các nhóm cụ thể

Tháng 12 17, 2021


Tóm tắt:

Quản trị viên hiện có thể cài đặt các ứng dụng Google Workspace Marketplace cho các nhóm cụ thể trong tổ chức bằng chức năng “cài đặt quản trị” mới (trước đây được gọi là “cài đặt miền”). Trước đây, các ứng dụng do quản trị viên cài đặt từ Google Workspace Marketplace chỉ có thể thực hiện được đối với các đơn vị tổ chức hoặc toàn bộ miền.

Điều này hữu ích trong các tình huống chỉ một tập hợp người dùng cần cài đặt ứng dụng, ví dụ: các ứng dụng CRM cần thiết cho các nhóm bán hàng và tiếp thị hoặc các ứng dụng chữ ký điện tử cần thiết cho các nhóm pháp lý.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: Đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 09/12/2021

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Không khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Essentials.

Nguồn: LVtech