Đặt phòng hội nghị trực tiếp từ thiết bị phần cứng Google Meet

Tháng 10 11, 2023


Tính năng mới:

Để tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên phòng thực tế và giúp tìm phòng họp dễ dàng hơn, giờ đây người dùng có thể đặt phòng hội nghị có sẵn trực tiếp từ thiết bị phần cứng Meet. Nếu lịch trên thiết bị hiển thị một phòng cụ thể còn trống, người dùng sẽ có thể đặt phòng trong 30 hoặc 60 phút tiếp theo. Nếu cần, cũng có thể hủy đặt phòng từ thiết bị.

Tính năng này sẽ khởi chạy với cài đặt mặc định là TẮT — quản trị viên sẽ có một số tùy chọn để định cấu hình tính năng này trên nhóm:

  • Có thể bật tính năng này trên tất cả các phòng bằng cách đi tới Thư mục > Tòa nhà và tài nguyên > Cài đặt phòng chung và chuyển đổi Đặt phòng từ Google Meet hardware 

  • Có thể tắt tính năng này cho các phòng cụ thể bằng cách đi đến Thư mục > Tòa nhà và tài nguyên > Quản lý tài nguyên > Tài nguyên > [Tên phòng] > Cài đặt phòng và chuyển đổi Không áp dụng việc hủy đặt phòng.

    • Cũng có thể cập nhật hàng loạt nút chuyển đổi phòng riêng lẻ cho tối đa 200 phòng từ trang quản lý tài nguyên.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định và quản trị viên có thể bật tính năng này. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách đặt phòng bằng thiết bị Google Meet.

  • Người dùng cuối: nếu quản trị viên đã bật tính năng này trong tổ chức, người dùng sẽ thấy tùy chọn 'Đặt ngay' xuất hiện tự động trong các phòng hội nghị có sẵn trừ khi phòng được đề cập đã được chọn không tham gia.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/10/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace sử dụng thiết bị phần cứng Meet.

Nguồn: LVtech