Dễ dàng chỉ định Công việc từ Google Docs

Tháng 8 20, 2022


Tóm tắt:

Trong Google Docs, giờ đây người dùng có thể chỉ định một mục trong danh sách kiểm tra cho bản thân hoặc đồng nghiệp, mục này sẽ hiển thị trong danh sách Công việc của người được giao. Khi các chỉnh sửa được thực hiện đối với một mục được chỉ định trong Công việc, chẳng hạn như thay đổi tiêu đề, ngày đến hạn hoặc trạng thái hoàn thành, những cập nhật đó sẽ hiển thị trong Docs và ngược lại.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/8/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 31/8/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech