Dễ dàng chia sẻ các tài nguyên của Google Meet với những người đồng tổ chức

Tháng 9 14, 2022


Tính năng mới:

Trước đó, các tính năng của Google Meet như ghi âm cuộc họp, Theo dõi sự hiện diện, thăm dò ý kiến, v.v., sẽ tạo ra các cấu phần cuộc họp chỉ được chia sẻ trực tiếp với người tổ chức cuộc họp. Bắt đầu từ hôm nay, những thành phần này cũng có thể được chia sẻ trực tiếp với những người đồng tổ chức cuộc họp.

Để chia sẻ trực tiếp các thành phần của cuộc họp với những người đồng tổ chức, người chủ trì cuộc họp chính cần phải:

  • Chỉ định người đồng tổ chức khi tạo cuộc họp trên sự kiện Lịch

  • Chọn tùy chọn “phần tài nguyên của cuộc gọi được chia sẻ với người tổ chức và đồng tổ chức đã thêm vào đây” khi thêm người đồng tổ chức trong Google Calendar.

Thông tin chi tiết:

  • Nếu đã thăng cấp ai đó thành người đồng tổ chức trong cuộc họp đang diễn ra, họ sẽ không nhận được các tài nguyên cuộc họp cho cuộc họp cụ thể đó. Phải thêm họ làm người đồng tổ chức khi thiết lập hoặc chỉnh sửa sự kiện trong Google Calendar.

  • Nếu trạng thái đồng tổ chức của người tham gia bị xóa trong cuộc họp, họ vẫn nhận được tài nguyên cuộc họp. Họ sẽ không nhận được tài nguyên nào cho bất kỳ cuộc họp nào trong tương lai khi sử dụng cùng một mã.

  • Những người đồng chủ trì được thêm vào một loạt các cuộc họp đang diễn ra sẽ nhận được tài nguyên cuộc họp cho các cuộc họp trong tương lai khi sử dụng cùng một mã.

  • Đối với các cuộc họp trên Google Classroom, tất cả người dạy được công nhận là người đồng tổ chức và tự động nhận tài nguyên cuộc họp. Không thể xóa trạng thái đồng tổ chức của người dạy trong Google Classroom. Nếu một người dùng bị xóa tư cách người dạy, họ sẽ không còn nhận được tài nguyên bất kỳ cuộc họp nào nữa.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/9/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus, Education Fundamentals, và Teaching and Learning Upgrade.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech