Dễ dàng chuyển đổi dữ liệu thành các khối thả xuống trong Google Sheets

Tháng 5 08, 2024


Tính năng mới:

Vào tháng 3, Google đã giới thiệu khả năng chèn các khối thả xuống đặt trước được định cấu hình cho các trường hợp sử dụng phổ biến như trạng thái ưu tiên hoặc trạng thái xem xét trong Google Sheets. Hôm nay, Google sẽ thêm một tính năng mới giúp người dùng nhanh chóng chuyển đổi hàng loạt phạm vi dữ liệu thành khối thả xuống.

 

Nếu người dùng có một cột dữ liệu bao gồm nhiều giá trị dữ liệu khác nhau (ví dụ: các trạng thái dự án khác nhau như đang thực hiện, đã tạm dừng, đã hoàn thành), thì Sheets sẽ hiển thị đề xuất “Chuyển đổi sang khối thả xuống” khi nhấp vào phạm vi dữ liệu. Bằng cách di chuột qua chỉ báo đó, người dùng có thể xem trước đề xuất rồi chuyển đổi sang khối thả xuống chỉ bằng một cú nhấp chuột.

 

Easily convert data to dropdown chips in Google Sheets

 

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Để tự mình chèn các khối thả xuống, hãy nhập “@” theo sau là “dropdown.

  • Để tắt tính năng này, hãy đi tới Công cụ > Kiểm soát đề xuất > (bỏ chọn) Bật đề xuất khối thả xuống.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chèn chip thông minh vào trang tính

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/5/2024 và dự kiến hoàn thành trước ngày 30/5/2024

 • Bản phát hành theo định kỳ: Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/5/2024.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Personal và người dùng có tài khoản Google cá nhân

Nguồn: LVtech