Đọc và ghi các sự kiện không có mặt tại văn phòng và thời gian tập trung bằng Calendar API

Tháng 11 18, 2023


Tính năng mới:

Ngoài việc đọc và ghi dữ liệu vị trí làm việc, Google đang mở rộng chức năng Calendar API để bao gồm dữ liệu không có mặt tại văn phòng (OOO) và thời gian tập trung. Lập trình viên có thể sử dụng API để đọc và ghi thông tin này cũng như đồng bộ hóa thời gian rảnh/bận của người dùng với các hệ thống bên ngoài. Ví dụ: có thể sử dụng API kết hợp với hệ thống nhân sự để tự động thêm các mục OOO vào lịch của người dùng khi họ gửi thời gian nghỉ phép. Hoặc API có thể được sử dụng để tự động chặn thời gian tập trung vào lịch của người dùng để hoàn thành các khóa đào tạo.

Đọc và ghi thời gian không có mặt tại văn phòng và thời gian tập trung rất hữu ích trong nhiều tình huống như:

  • Tạo và cập nhật các sự kiện OOO và Thời gian tập trung (Events.Insert, Events.Update, Events.Patch).

  • Chỉ định các tính năng cụ thể của OOO và Focus Time, chẳng hạn như tự động từ chối cuộc họp và đặt trạng thái không làm phiền.

  • Chọn bất kỳ sự kết hợp nào của các loại sự kiện để đọc từ lịch (Events.List).

Hơn nữa, việc đọc và ghi thông tin này giúp loại bỏ nhu cầu người dùng nhập cùng một thông tin vào nhiều hệ thống, giúp giảm bớt tình trạng rời bỏ thủ công.

Ảnh hưởng:

Nhà phát triển.

Tại sao sử dụng:

Hỗ trợ sự kiện ngoài văn phòng và thời gian tập trung tham gia hỗ trợ cho địa điểm làm việc, đã được công bố vào đầu năm nay, để hoàn thiện chức năng API cho các sự kiện lịch. Mỗi loại sự kiện cụ thể có thể được đồng bộ hóa trong toàn bộ hệ sinh thái CNTT của tổ chức, tạo ra sự liền mạch của người dùng và giúp kết nối người dùng với các tài nguyên và với nhau. Điều này bao gồm:

  • Ánh xạ dữ liệu vị trí làm việc để điều chỉnh tốt hơn các tài nguyên tại chỗ và cập nhật các nền tảng khác của bên thứ ba, chẳng hạn như công cụ đặt lịch làm việc trực tiếp.

  • Tự động chặn OOO dựa trên yêu cầu nghỉ phép hoặc PTO.

  • Chặn các sự kiện về thời gian tập trung để người dùng có thời gian tham gia các chương trình đào tạo mới hoặc các chương trình đào tạo khác của công ty.

Thông tin chi tiết:

Trước bản cập nhật này, nếu nhà phát triển yêu cầu đọc lịch của người dùng qua API v3, thì các sự kiện không có mặt tại văn phòng và thời gian tập trung sẽ được trả về với knownorganizer@calendar.google.com trong trường người tổ chức và không có các tính năng cụ thể. Với bản cập nhật này, những sự kiện này sẽ trở lại với tất cả thuộc tính và người dùng cụ thể là người tổ chức. Vui lòng kiểm tra mã để đảm bảo mã không đưa ra các giả định ngầm về các giá trị trả về API trước đó và sử dụng thông số eventType để thực hiện các hoạt động khác nhau với các sự kiện thông thường, OOO, Thời gian tập trung hoặc Địa điểm làm việc

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/11/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Calendar API hiện khả dụng đối với tất cả mọi người.

  • Các sự kiện không có mặt tại văn phòng được cung cấp cho khách hàng Google Workspace Essentials, Enterprise Essentials, Frontline, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Nonprofits, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Education Fundamentals, Education Standard và Education Plus.

  • Các sự kiện Focus Time được cung cấp cho khách hàng Google Workspace Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Nonprofits, Business Standard, Business Plus, Education Fundamentals, Education Standard và Education Plus.

Nguồn: LVtech