Đổi tên “whitelisted domains” thành “allowlisted domains” trong Admin console

Tháng 10 01, 2021


Tóm tắt:

Google đang cập nhật các phiên bản “whitelisted” trong Admin console thành “allowlisted domains”. Thay đổi này mô tả chính xác hơn hành động này, cũng như loại bỏ một thuật ngữ không bao gồm khỏi các sản phẩm của Google. Thay đổi này giúp xây dựng mục tiêu đạt được ngôn ngữ toàn diện trong các sản phẩm Google Workspace.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không cần thực hiện hành động nào.

  • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như khách hàng của G Suite Business.

  • Không khả dụng đối với khách hàng G Suite Basic.

Nguồn: LVtech