Đối với Google Meet Hardware, 'Hết hạn tự động cập nhật (AUE)' giờ đây sẽ được gọi là 'kết thúc hỗ trợ Meet'

Tháng 1 30, 2024


Tính năng mới:

Google đang thực hiện các thay đổi đối với thuật ngữ dùng để chỉ thời điểm thiết bị phần cứng Meet không còn được hỗ trợ:

  • "Ngày kết thúc hỗ trợ Meet" thay thế Ngày hết hạn tự động cập nhật (AUE) trong Meet hardware Help Center.

  • Bảng điều khiển dành cho quản trị viên sẽ hiển thị 'kết thúc hỗ trợ Meet' thay vì 'EOL (kết thúc vòng đời)' trên cả trang thông tin thiết bị và trang tổng quan về nhóm.

  • Tên trường “kết thúc vòng đời” trong các bản tải xuống CSV của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên sẽ thay đổi từ “eolDate” thành “endOfMeetSupportDate”

Hỗ trợ kết thúc Meet như được nêu trên trang thông tin thiết bị

Hỗ trợ khi kết thúc Meet như được nêu trong phần tổng quan về nhóm Google Meet hardware 

Thông tin chi tiết:

Ngày kết thúc hỗ trợ Meet cho các thiết bị Intel thế hệ thứ 10 đã được kéo dài từ tháng 6/2028 đến tháng 6/2029 để phản ánh tính khả dụng liên tục của các thiết bị này.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 29/1/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Bản cập nhật này ảnh hưởng đến tất cả khách hàng Google Workspace sử dụng thiết bị phần cứng Meet.

Nguồn: LVtech