Dữ liệu kiểm tra bài tập hiện khả dụng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Tháng 7 28, 2022


Tóm tắt:

Quản trị viên Google Workspace for Education hiện có thể xem dữ liệu Bài tập trong nhật ký kiểm tra. Bằng cách sử dụng dữ liệu này, quản trị viên có thể tìm và thực hiện các sự kiện liên quan đến Bài tập, chẳng hạn như ai đã xóa học sinh khỏi cuộc gọi điện video, khi tệp bài tập được tạo hoặc gửi, v.v.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: có thể tìm thấy nhật ký kiểm tra trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên tại Báo cáo > Kiểm tra > Điều tra > Sự kiện nhật ký quản trị viên. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các sự kiện nhật ký Quản trị viên.

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/7/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard và Teaching and Learning Upgrade. 

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline và Nonprofits cũng như các G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech