Sử dụng Cloud Search Query API để đặt Bộ lọc đề xuất nhằm nâng cao kết quả của Cloud Search

Tháng 7 28, 2022


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu Bộ lọc đề xuất cho Cloud Search. Sử dụng Cloud Search Query API quản trị viên có thể chỉ định điều kiện lọc sẽ được áp dụng trước cho các đề xuất từ khóa khi người dùng nhập truy vấn. Điều này sẽ hiển thị các đề xuất có liên quan hơn, giúp người dùng giảm được thời gian tìm kiếm.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên, lập trình viên, người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Với bộ lọc đề xuất, quản trị viên có thể định cấu hình đề xuất dựa trên các trường hợp sử dụng cho một ứng dụng tìm kiếm nhất định, giảm các đề xuất không liên quan. Ví dụ: quản trị viên có thể thêm một đề xuất, chẳng hạn như quốc gia, đề xuất này sẽ hiển thị các đề xuất dựa trên các tài liệu căn chỉnh các bộ lọc.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Cloud Search.

Nguồn: LVtech