Định cấu hình các giới hạn thành viên cho các nhóm hiện đã được phát hành công khai

Tháng 12 27, 2021


Tóm tắt:

Vào tháng 10/2021, Google đã công bố bản beta mở đối với các kiểm soát cấp nhóm cho phép quản trị viên và người dùng cuối là chủ sở hữu nhóm hạn chế tư cách thành viên nhóm dựa trên thành viên nội bộ hoặc bên ngoài và loại thành viên (tài khoản dịch vụ, người dùng, nhóm). Tính năng này hiện đã được phát hành công khai.

Giới hạn thành viên cho phép quản trị viên và người dùng cuối là chủ sở hữu nhóm có thể giới hạn nhóm theo một số cách quan trọng:

  • Chỉ giới hạn tư cách thành viên nhóm đối với thành viên nội bộ hoặc thành viên bên ngoài của tổ chức

  • Hạn chế theo loại thành viên - ví dụ: tài khoản dịch vụ, người dùng và các nhóm khác.

Cloud Identity Groups Memberships API có thể được sử dụng để kiểm tra trạng thái tư cách thành viên, điều này giúp việc tìm kiếm tư cách thành viên vi phạm dễ dàng hơn.

Xem thông báo ban đầu để biết thêm thông tin.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và Cloud Identity Premium.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech