Gắn màu, tô nhãn hoặc ghim chi chú

Tháng 10 19, 2021


Để sắp xếp và tìm ghi chú trong Google Keep, người dùng có thể gắn nhãn, tô màu và ghim ghi chú. Nếu người dùng đang chia sẻ ghi chú thì chỉ người dùng mới có thể xem nhãn, màu và ghim của mình.Người dùng có thể tạo tối đa 50 nhãn. 

Trên máy tính:

Thêm nhãn

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào keep.google.com.

 2. Chọn ghi chú muốn gắn nhãn. Để chọn nhiều ghi chú, hãy trỏ chuột vào một ghi chú rồi nhấp vào dấu chọn.

 3. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.

 4. Nhấp vào phần Thêm nhãn hoặc Thay đổi nhãn.

 5. Bên dưới "Gắn nhãn ghi chú":

  • Chọn hộp bên cạnh từng nhãn muốn thêm.

  • Để xóa nhãn, hãy bỏ chọn hộp bên cạnh nhãn.

  • Để tạo nhãn mới, hãy nhập tên rồi nhấp vào biểu tượng Tạo Create .

Người dùng sẽ thấy nhãn ở cuối ghi chú.

Xóa hoặc đổi tên nhãn

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào keep.google.com.

 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào Menu Trình đơn sau đó Chỉnh sửa nhãn.

 3. Trỏ chuột vào nhãn muốn thay đổi.

  • Để xóa nhãn, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa nhãn Xóasau đó Xóa.

  • Để đổi tên nhãn, hãy nhấp vào biểu tượng Đổi tên nhãn Edit, nhập tên nhãn mới rồi nhấp vào biểu tượng Xong Xong.

Tô màu ghi chú

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào keep.google.com.

 2. Đưa chuột qua ghi chú muốn tô màu. Để chọn nhiều ghi chú, hãy trỏ chuột vào một ghi chú rồi nhấp vào dấu chọn.

 3. Nhấp vào phần Thay đổi màu . Nếu đã chọn nhiều ghi chú, người dùng sẽ thấy tùy chọn này ở trên cùng bên phải.

 4. Chọn màu Color.

Ghim ghi chú quan trọng

Người dùng có thể ghim ghi chú quan trọng vào đầu nguồn cấp dữ liệu của Google Keep để truy cập nhanh vào các ghi chú đó.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào keep.google.com.

 2. Đưa chuột qua ghi chú muốn ghim.

 3. Nhấp vào biểu tượng Ghim ghi chú Pin.

Trên thiết bị Android

Thêm nhãn

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Keep Google Keep.

 2. Nhấn vào ghi chú muốn gắn nhãn. Để chọn nhiều bản ghi chú, chãy chạm và giữ một bản ghi chú sau đó sau đó, nhấn vào các bản ghi chú khác.

 3. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Hành động Menu tác vụ. Nếu đã chọn nhiều ghi chú, có thể bỏ qua bước này.

 4. Nhấn vào biểu tượng Nhãn Nhãn.

  • Chọn hộp bên cạnh từng nhãn

  • Để thêm nhãn, hãy nhập tên nhãn trong phần "Nhập tên nhãn" rồi nhấn vào biểu tượng Tạo Tạo.

 5. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Quay lại Quay lại.

 6. Người dùng sẽ thấy nhãn ở cuối ghi chú. Để xóa nhãn, hãy nhấn vào một thẻ.

Chỉnh sửa nhãn

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Keep Google Keep.

 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn.

 3. Ở bên cạnh "Nhãn", nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa.

 4. Tìm nhãn muốn thay đổi rồi nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.

  • Để xóa nhãn, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.

  • Để chỉnh sửa nhãn, hãy nhập nhãn mới rồi nhấn vào biểu tượng Xong Xong.

 5. Khi hoàn tất, hãy nhấn vào biểu tượng Đóng Đóng.

Tô màu bản ghi chú

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Keep Google Keep.

 2. Nhấn vào ghi chú muốn tô màu.

 3. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Hành động Menu tác vụ.

 4. Ở dưới cùng, chọn màu.

 5. Để lưu màu, ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Quay lại Quay lại.

Cách tô màu nhiều bản ghi chú:

 1. Chạm và giữ một bản ghi chúsau đó sau đó nhấn vào các bản ghi chú khác 

 2. Nhấn vào biểu tượng Thay đổi màu Màu.

 3. Chọn một màu.

Ghim bản ghi chú quan trọng

Người dùng có thể ghim những bản ghi chú quan trọng vào phía trên cùng nguồn cấp dữ liệu của Google Keep để truy cập nhanh vào các bản ghi chú đó.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Keep Google Keep.

 2. Nhấn vào ghi chú muốn ghim.

 3. Nhấn vào biểu tượng Ghim bản ghi chú Ghim.

Trên thiết bị iPhone và iPad

Thêm nhãn

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Keep Google Keep.

 2. Nhấn vào ghi chú muốn gắn nhãn. Để chọn nhiều bản ghi chú, chãy chạm và giữ một bản ghi chú sau đó sau đó, nhấn vào các bản ghi chú khác.

 3. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Hành động Menu tác vụ. Nếu đã chọn nhiều ghi chú, người dùng có thể bỏ qua bước này.

 4. Nhấn vào biểu tượng Nhãn Nhãn.

  • Chọn hộp bên cạnh từng nhãn.

  • Để thêm nhãn, nhập tên nhãn vào phần "Nhập tên nhãn" và nhấn vào biểu tượng Tạo Tạo.

 5. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Quay lại Quay lại.

 6. Người dùng sẽ thấy nhãn ở cuối ghi chú. Để xóa nhãn, hãy nhấn vào một thẻ.

Chỉnh sửa nhãn

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Keep Google Keep.

 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn.

 3. Ở bên cạnh "Nhãn", nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa.

 4. Tìm nhãn muốn thay đổi rồi nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.

  • Để xóa nhãn, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.

  • Để chỉnh sửa nhãn, hãy nhập nhãn mới rồi nhấn vào biểu tượng Xong Xong.

 5. Khi hoàn tất, hãy nhấn vào biểu tượng Đóng Đóng.

Tô màu bản ghi chú

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Keep Google Keep.

 2. Nhấn vào ghi chú muốn tô màu.

 3. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Hành động Menu tác vụ.

 4. Ở dưới cùng, chọn màu.

 5. Để lưu màu, ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Quay lại Back.

Cách tô màu nhiều bản ghi chú

 1. Chạm và giữ một bản ghi chúsau đó sau đó nhấn vào các bản ghi chú khác muốn chọn.

 2. Nhấn vào biểu tượng Thay đổi màu Màu.

 3. Chọn một màu.

Ghim bản ghi chú quan trọng

Người dùng có thể ghim những bản ghi chú quan trọng vào phía trên cùng nguồn cấp dữ liệu của Google Keep để truy cập nhanh vào các bản ghi chú đó.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Keep Google Keep.

 2. Nhấn vào ghi chú muốn ghim.

 3. Nhấn vào biểu tượng Ghim bản ghi chú Ghim.

Nguồn: LVtech