Xem thêm thông tin về đồng nghiệp và các bên liên quan trong Google Contacts

Tháng 10 19, 2021


Tóm tắt:

Danh sách liên hệ của Google sẽ bao gồm thông tin bổ sung về những người trong tổ chức:

  • Giờ địa phương: giờ địa phương thuộc múi giờ của người dùng sẽ được hiển thị

  • Giờ làm việc: người dùng sẽ thấy chỉ báo hình trăng lưỡi liềm và biểu ngữ màu tím nếu ngoài giờ làm việc mà người dùng đã đặt trong Google Calendar

  • Mối quan hệ không phải người quản lý trực tiếp: người dùng có thể xem các mối quan hệ như đối tác kinh doanh hành chính hoặc người quản lý dòng chấm (đối tác có thể phân công công việc)

  • Tệp được chia sẻ: người dùng sẽ thấy danh sách bất kỳ tập tin nào trên Drive mà người dùng đã chia sẻ. Thuộc tính tùy chỉnh: mọi thuộc tính tùy chỉnh mà tổ chức đã thêm, chẳng hạn như Nhóm, Kỹ năng hoặc thông tin đặc biệt khác của tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/10/2021.

  • Lưu ý: mỗi thẻ thông tin (trường tùy chỉnh, tập tin được chia sẻ, mối quan hệ không phải người quản lý và giờ địa phương) sẽ được triển khai riêng biệt.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech