Giao diện người dùng Google Chat mới và cải tiến hiện áp dụng cho tất cả người dùng

Tháng 7 05, 2021


Tóm tắt:

Vào tháng 3/2021, Google đã công bố một số cải tiến đối với Google Chat trên web (tức là chat.google.com) và ứng dụng Chat Progressive Web Application (PWA). Vào thời điểm đó, những thay đổi này chỉ được triển khai cho các miền đã bật dịch vụ Gmail.

Bắt đầu từ ngày 30/06/2021, những thay đổi này sẽ được triển khai cho các miền đã tắt dịch vụ Gmail. Giao diện mới mang đến cho người dùng trải nghiệm Chat nhất quán và dễ đoán trên Chat trong Gmail và các giao diện trò chuyện độc lập, đồng thời bao gồm các tích hợp mới để giúp tăng năng suất - hãy xem thông báo gốc để biết thêm thông tin.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: những thay đổi này sẽ tự động diễn ra tại chat.google.com và trong ứng dụng Chat.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/6/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech