Giới thiệu các tổ chức AppSheet

Tháng 5 04, 2024


Tính năng mới:

Google đang giúp việc quản lý người dùng AppSheet trở nên dễ dàng hơn bằng việc giới thiệu các tổ chức AppSheet. Các tổ chức AppSheet tạo quản trị viên tổ chức bằng một công cụ tập trung để quản lý tất cả các nhóm trong tổ chức và ủy quyền trách nhiệm quản lý nhóm cho quản trị viên nhóm.

Biểu đồ này thể hiện mối quan hệ phân cấp giữa một tổ chức với các nhóm và thành viên của tổ chức đó

Một tổ chức dựa trên Workspace và gắn liền với miền chính. Một tổ chức có thể chứa nhiều nhóm dựa trên các Google Group và tổ chức Workspace.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Các tổ chức AppSheet đơn giản hóa đáng kể việc quản lý người dùng và chính sách trên tất cả các nhóm AppSheet. Quản trị viên có thể:

  • Truy cập các công cụ tự phục vụ để thực hiện các thay đổi mà trước đây cần có sự can thiệp thủ công của nhóm Hỗ trợ.

  • Tạo và quản lý các chính sách cấp tổ chức áp dụng cho tất cả các nhóm và quản lý các chính sách của từng nhóm.

  • Tạo các nhóm mới với quản trị viên, người dùng và chính sách riêng biệt nếu cần. Quản trị viên cũng có thể chỉ định hoặc xóa vai trò quản trị viên nhóm, gốc hoặc tổ chức của bất kỳ người dùng nào một cách độc lập.

Thông tin chi tiết:

Hỗ trợ cho người dùng không được Google xác thực

Đối với khách hàng mới và khách hàng hiện tại của các tổ chức AppSheet, mọi người dùng từ miền chính hoặc miền phụ đã được xác minh mà không xác thực thông qua Google sẽ được hiển thị trong các nhóm dựa trên miền cùng với bất kỳ nhóm dựa trên nhóm nào đã được tạo. Những người dùng này sẽ phải tuân theo cùng chính sách và cài đặt nhóm áp dụng cho người dùng xác thực thông qua Google.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace có tổ chức đã được xác minh miền và AppSheet Enterprise Standard hoặc AppSheet Enterprise Plus.

Nguồn: LVtech