Google Classroom hiện hỗ trợ xuất điểm sang Follett Aspen, Hệ thống thông tin sinh viên của bên thứ ba

Tháng 1 12, 2022


Tính năng mới:

Giờ đây, giáo viên của Google Classroom có thể xuất điểm sang Follett Aspen, Hệ thống Thông tin Sinh viên (SIS) của bên thứ ba. Xuất điểm là thông tin một chiều cho phép:

  • Quản trị viên thiết lập kết nối giữa SIS của khu vực và Google Classroom, đồng thời định cấu hình cài đặt xuất áp dụng đối với người dạy Google Classroom.

  • Người dạy liên kết thủ công các lớp học mới hoặc hiện hữu trên Google Classroom với SIS, đồng thời đẩy các bài tập và điểm đã được trả về từ Google Classroom.

Điều này chỉ khả dụng đối với người dùng ở Hoa Kỳ và Canada. Ngoài ra, không có chi phí bổ sung nào liên quan đến chức năng này.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối (người dạy).

Tại sao quan trọng:

Tính năng này mở rộng khả năng tương tác giữa Google Classroom và Follett Aspen SIS ở Hoa Kỳ và Canada. Xuất điểm giúp người dạy tiết kiệm thời gian và công việc trùng lặp bằng cách giữ cho SIS được đồng bộ với ít bước thủ công hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên, người dùng cuối và giáo viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách xuất điểm sang SIS.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng như một dịch vụ cốt lõi đối với Google Workspace Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade và Education Plus. 

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech