Sử dụng điều kiện chứng chỉ doanh nghiệp mới để đặt quy tắc truy cập nhận thức ngữ cảnh cho các thiết bị do doanh nghiệp/tổ chức quản lý

Tháng 1 10, 2022


Tóm tắt:

Khi định cấu hình các quy tắc truy cập nhận thức ngữ cảnh, giờ đây quản trị viên có thể sử dụng một tín hiệu kiểm tra mới để xác định xem thiết bị có thuộc sở hữu của doanh nghiệp/tổ chức hay không. Bằng cách sử dụng chứng chỉ doanh nghiệp làm tín hiệu nhận biết ngữ cảnh thay thế để xác định xem thiết bị có phải là tài sản do doanh nghiệp/tổ chức quản lý hay không, quản trị viên có thể đặt các chính sách nhận biết ngữ cảnh cụ thể hơn phù hợp dựa trên mức độ tin cậy của thiết bị.

Màn hình Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để định cấu hình các quy tắc truy cập nhận thức ngữ cảnh bằng cách sử dụng điều kiện chứng chỉ doanh nghiệp

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng đủ điều kiện.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus và Cloud Identity Premium.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như các khách hàng của G Suite Basic và Business cũng như Cloud Identity Free.

Nguồn: LVtech