Google Classroom hiện hỗ trợ xuất điểm sang Skyward Qmlativ

Tháng 8 02, 2023


Tính năng mới:

Giờ đây, giáo viên có thể xuất điểm từ Google Classroom sang Skyward Qmlativ, Hệ thống quản lý thông tin học viên (SIS) của bên thứ ba giúp đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu học viên và doanh nghiệp, đồng thời hoàn thành các tác vụ quản trị nhanh hơn.

Xuất điểm cho phép quản trị viên thiết lập kết nối giữa SIS của học khu và Google Classroom, cho phép định cấu hình cài đặt xuất áp dụng cho giáo viên Google Classroom. Công cụ này cũng cung cấp cho giáo viên khả năng liên kết các lớp Google Classrooom mới hoặc hiện có với hệ thống thông tin học viên theo cách thủ công, đồng thời gửi bài tập và điểm từ Google Classroom đến hệ thống thông tin học viên.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này mở rộng khả năng tương tác giữa Google Classroom và Skyward Qmlativ SIS. Cuối cùng, tính năng xuất điểm giúp tiết kiệm thời gian và giảm công việc trùng lặp bằng cách cho hệ thống thông tin học sinh đồng bộ với ít bước thủ công hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên, giáo viên, người dùng cuối: Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách xuất điểm sang SIS.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai(tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/8/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, và Teaching and Learning Upgrade.

Nguồn: LVtech