Nhập và chuyển đổi các tệp Excel nhạy cảm thành Google Sheets được mã hóa

Tháng 8 02, 2023


Tính năng mới:

Ra mắt ở phiên bản beta mở, giờ đây người dùng có thể nhập và chuyển đổi các tệp Excel nhạy cảm thành Google Sheets bằng client-side encryption. Tệp Excel đã mã hóa sẽ không bị thay đổi, ngay cả khi thay đổi tệp sheets đã mã hóa.

Trong Google Sheeets, điều hướng đến Tệp > Nhập.

Thông tin chi tiết:

Với bản phát hành này:

  • Người dùng chỉ có thể nhập các loại tệp .xslx Excel được mã hóa.

  • Các loại tệp bảng và Excel bổ sung không được hỗ trợ.

  • Trong quá trình nhập, các tính năng Excel không được hỗ trợ trong Sheets sẽ bị bỏ qua.

  • Kích thước tệp tối đa là 20MB.

  • Số lượng ô tối đa có thể nhập là 5 triệu ô.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: mã hóa phía máy khách có thể được bật ở cấp miền, OU và Nhóm (Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Bảo mật > Kiểm soát truy cập và dữ liệu > Mã hóa phía máy khách). Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm.

  • Người dùng cuối: nếu quản trị viên bật tính năng mã hóa phía máy khách, hãy sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách làm việc với các tệp được mã hóa trong Drive, Docs, Sheets & Slides. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/8/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

Nguồn: LVtech