Gửi thông tin thành viên nhóm trong các phản hồi SAML

Tháng 5 25, 2022


Tóm tắt:

Google đang thêm khả năng để quản trị viên định cấu hình và gửi thông tin thành viên nhóm như một phần của phản hồi SAML.

Hiện tại, quản trị viên có thể định cấu hình SSO để gửi các thuộc tính người dùng trong phản hồi SAML khi người dùng đăng nhập vào ứng dụng bằng SAML SSO. Với lần ra mắt này, quản trị viên có thể định cấu hình SSO để gửi thông tin thành viên nhóm đến ứng dụng. Sau đó, các ứng dụng có thể sử dụng các thuộc tính này để đánh giá việc ủy quyền của người dùng và triển khai các nghiệp vụ khác một cách hợp lý.

Làm thế nào để bắt đầu:

 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/5/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ và khách hàng Cloud Identity.

Nguồn: LVtech