Hạn chế nhắn tin bên ngoài với việc bật các miền đáng tin cậy trong Google Chat

Tháng 8 30, 2021


Tính năng mới:

Miền đáng tin cậy cho phép quản trị viên giới hạn trò chuyện bên ngoài chỉ với những người dùng trong miền tin cậy. Trước đây, chỉ có thể chọn cho phép trò chuyện với bên ngoài hoặc không. Giờ đây, quản trị viên có thể chọn giới hạn trò chuyện bên ngoài chỉ với những người trong các miền đáng tin cậy cho toàn bộ tổ chức hoặc đặt các chính sách khác nhau cho các đơn vị tổ chức khác nhau.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Miền đáng tin cậy cho Chat cung cấp cho quản trị viên quyền kiểm soát chi tiết hơn đối với trò chuyện bên ngoài trong tổ chức. Điều này có thể giúp người dùng phù hợp giao tiếp với các bên liên quan mà họ cần làm việc cùng, đồng thời giúp ngăn chặn các cuộc trò chuyện bên ngoài không phù hợp hoặc không mong muốn.

Thông tin chi tiết:

Miền đáng tin cậy chỉ cho phép giao tiếp với các tài khoản được quản lý theo miền trong các miền đó. Tài khoản người dùng đã xác minh qua email sẽ không được xem là tài khoản đáng tin cậy.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/8/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech