Hạn chế quyền truy cập API của bên thứ ba vào Google Workspace và dữ liệu người dùng với kiểm soát quyền truy cập ứng dụng mới

Tháng 4 12, 2021


Tính năng mới:

Giờ đây, quản trị viên có thể chặn tất cả quyền truy cập API của bên thứ ba vào dữ liệu Google Workspace bằng cài đặt mới. Các cài đặt OAuth khả dụng khác giúp quản trị viên kiểm soát ứng dụng bên thứ ba và ứng dụng nội bộ nào truy cập vào dữ liệu Google Workspace.

Khi được chọn, tất cả các ứng dụng của bên thứ ba đều bị từ chối quyền truy cập vào Workspace và dữ liệu người dùng cuối, chặn tất cả phạm vi OAuth 2.0. Điều này cũng có nghĩa là người dùng không thể sử dụng tài khoản Google Workspace để đăng nhập vào các ứng dụng và trang web của bên thứ ba.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Cài đặt mới này bổ sung một lớp bảo vệ khác đối với Google Workspace và dữ liệu người dùng cuối. Không phải mọi ứng dụng của bên thứ ba đều có các biện pháp bảo mật mạnh mẽ hoặc tuân thủ chính sách bảo mật - bằng cách hạn chế các API của bên thứ ba yêu cầu thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như phạm vi đăng nhập hoặc email, quản trị viên có thể đảm bảo dữ liệu của tổ chức và dữ liệu người dùng luôn an toàn.

Khi tất cả quyền truy cập API của bên thứ ba bị chặn, ứng dụng sẽ không thể truy cập vào bất kỳ ngày nào của người dùng Workspace, cả trên web và thiết bị di động. Nếu người dùng cố gắng ủy quyền một ứng dụng không đáng tin cậy, họ sẽ thấy thông báo lỗi ủy quyền. Quản trị viên có thể tùy chỉnh thông báo lỗi này nếu họ chọn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ:Tính năng này hiện có sẵn.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech