Hiện đã có thể nhập dữ liệu từ các nền tảng nhắn tin khác bằng Google Chat API

Tháng 3 14, 2024


Tính năng mới:

Các nhà phát triển Google Workspace đã đăng ký trong chương trình Workspace Developer Preview đã có thể nhập dữ liệu người dùng từ các nền tảng nhắn tin khác vào Google Chat bằng Google Chat API. Chức năng này hiện được cung cấp rộng rãi cho tất cả nhà phát triển và quản trị viên Workspace.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và nhà phát triển.

Tại sao quan trọng:

Để nhập dữ liệu, nhà phát triển có thể tạo ứng dụng Chat và Spaces ở “chế độ nhập”. Trong chế độ nhập, ứng dụng Chat có thể nhập dữ liệu sau dưới dạng tài nguyên REST tương đương:

 • Messages

 • Attachments

 • Reactions

 • Memberships với những cân nhắc sau:

  • Historical memberships phải được nhập khi Space ở chế độ nhập. Không thể nhập tư cách thành viên lịch sử sau khi Spaces hoàn tất chế độ nhập.

  • Các tư cách thành viên hiện có khác từ nền tảng nhắn tin nguồn phải được tạo sau khi Spaces hoàn tất chế độ nhập.

  • Thành viên phải là người dùng trong cùng một tên miền.

 • Spaces: chỉ hổ trợ SpaceType.SPACE

Đây là quy trình làm việc hữu ích dành cho những người đang chuyển đổi từ các nền tảng nhắn tin khác sang Google Chat. Thay vì sao chép dữ liệu nguồn vào Space thông thường, chế độ nhập có những ưu điểm sau:

 • Giữ nguyên dấu thời gian tạo tài nguyên: có thể đặt thời gian lịch sử cho thời gian tạo Space và tài nguyên tin nhắn, cho phép ứng dụng Chat giữ lại bối cảnh lịch sử trong quá trình người dùng sử dụng Google Chat.

 • Người dùng cuối không thể xem hoặc truy cập các Space ở chế độ nhập: để tránh sự can thiệp của người dùng vào một Spaces đang được nhập dữ liệu hoặc để tránh sự nhầm lẫn có thể xảy ra của người dùng do xem quá trình nhập dữ liệu đang diễn ra, các khoảng trắng ở chế độ nhập sẽ bị ẩn khỏi phần cuối người dùng. Sau khi hoàn tất chế độ nhập, có thể thêm người dùng vào.

 • Chat tắt thông báo trong chế độ nhập: điều này giúp người dùng tránh những cảnh báo không cần thiết về quá trình di chuyển.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

 • Đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech