Hiểu rõ hơn cách sử dụng thời gian trong Google Calendar

Tháng 9 11, 2021


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể sử dụng Thông tin chi tiết về thời gian trong Lịch, một trải nghiệm mag tính phân tích, được cá nhân hóa trên web, để xem thời gian được sử dụng như thế nào trong các cuộc họp và với các cộng tác viên.

Trải nghiệm Thông tin chi tiết về thời gian đối với chế độ xem theo tuần

Lưu ý, người dùng chỉ có thể xem Thông tin chi tiết về thời gian trên máy tính.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Với những thay đổi về môi trường làm việc trong năm qua, một số người có nhiều cuộc họp hơn và có thể cảm thấy ít kiểm soát hơn về thời gian làm việc. Thông tin chi tiết về thời gian có thể hiển thị dữ liệu này và giúp người dùng lập kế hoạch thời gian tốt hơn.

Thông tin chi tiết:

Với Thông tin chi tiết về thời gian, người dùng sẽ thấy các thông tin như:

 • Phân tích thời gian: dựa trên giờ làm việc và các loại cuộc họp

 • Thời gian họp: làm nổi bật những ngày và khung thời gian có nhiều cuộc họp, cũng như tần suất cuộc họp.

 • Những người đã gặp trong cuộc họp: hiển thị những cá nhân mà người dùng dành thời gian gặp gỡ nhiều nhất. Người dùng cũng có thể ghim các bên liên quan để đảm bảo đang giữ liên lạc với họ. Di chuột qua một cá nhân cũng sẽ đánh dấu các cuộc họp trên lịch có người đó tham gia.

Thông tin này hiển thị cho người dùng — vì vậy người dùng có thể đánh giá cách đang sử dụng thời gian so với các ưu tiên cá nhân.

Nếu quản lý lịch của người khác và có quyền "quản lý quyền truy cập chia sẻ" đối với những lịch đó, người dùng có thể xem Thông tin chi tiết về thời gian của những người đó.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp miền /đơn vị tổ chức. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt Thông tin chi tiết về thời gian cho tổ chức. Xin lưu ý, không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với các miền sử dụng Google Workspace Business Standard.

 • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này nhưng người dùng có thể đóng thanh bên phải ra khỏi chế độ xem bất kỳ lúc nào. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Thông tin chi tiết về thời gian.

Thời gian triển khai:

 • Cài đặt quản trị viên:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/8/2021.

 • Tính năng cho người dùng cuối:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/9/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/09/2021.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với các khách hàng của Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và Nonprofits.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals và Frontline, cũng như các khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech