Xem các tập tin Office được nhúng trong tài liệu

Tháng 9 13, 2021


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể xem các tập tin Microsoft Office được nhúng trong tài liệu khi đang làm việc với các tập tin Office trong Google Docs, Sheets và Slides. Tính năng này cho phép:

  • Xem tập tin ở chế độ xem trước, Sao chép tập tin được nhúng trực tiếp vào Drive hoặc tải xuống.

  • Xem các tập tin được nhúng từ Office trong tài liệu.

Xem các tập tin được nhúng từ Office trong tài liệu

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng

Google đã nghe phản hồi của người dùng rằng điều quan trọng là có thể truy cập vào các tập tin được nhúng trong các tập tin Microsoft Office. Tính năng này cho phép truy cập các tập tin Office được nhúng trong các tập tin Office hiện hữu từ Google Docs, Sheets và Slides để có trải nghiệm làm việc liền mạch.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 31/8/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/9/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business. Cũng khả dụng đối với cho người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech