Hiệu suất cuộc gọi được cải thiện với chuyển đổi mạng thông minh trong Google Voice

Tháng 12 19, 2022


Tính năng mới:

Để đảm bảo trải nghiệm cuộc gọi tốt nhất, giờ đây, Google Voice sẽ tự động chuyển các cuộc gọi đang diễn ra giữa dịch vụ dữ liệu di động và Wi-Fi khi xác định rằng mạng sẽ dẫn đến chất lượng cuộc gọi tốt hơn. Trước đây, Voice chỉ xác định mạng lý tưởng tại thời điểm thực hiện cuộc gọi và không thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào đối với những thay đổi về hiệu suất mạng có thể xảy ra trong cuộc gọi.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Nguồn: LVtech