Hiểu tác động của các chính sách Truy cập theo ngữ cảnh với Chế độ giám sát

Tháng 10 18, 2023


Tính năng mới:

Quản trị viên hiện có thể sử dụng Chế độ giám sát để hiểu ý nghĩa của chính sách Truy cập nhận biết ngữ cảnh (CAA) trước khi triển khai chính sách này cho người dùng cuối. Chế độ giám sát sẽ không chặn người dùng cuối. Thay vào đó, chế độ này sẽ hiển thị cách chính sách sẽ chặn quyền truy cập của người dùng ngoài thời gian mà quản trị viên có thể xem lại trong nhật ký kiểm tra CAA. Chế độ giám sát khả dụng đối với Google Workspace, các ứng dụng SAML khác của Google Apps và bên thứ ba.

Áp dụng Chế độ giám sát cho các chính sách truy cập theo ngữ cảnh

Báo cáo Chế độ giám sát

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Trước khi chỉ định cấp độ Truy cập theo ngữ cảnh, điều quan trọng là quản trị viên phải hiểu tác động của điều này đối với người dùng cuối. Việc sử dụng Chế độ giám sát giúp quản trị viên hiểu đầy đủ về tác động đối với người dùng cuối trước khi triển khai ở chế độ hoạt động, điều này có thể giúp tránh gián đoạn, đồng thời giúp quản trị viên đưa ra quyết định sáng suốt hơn về chiến lược bảo mật.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/10/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus và Cloud Identity Premium.

Nguồn: LVtech