Hợp nhất tài khoản Google Workspace Essentials cho miền

Tháng 10 11, 2021


Tính năng mới:

Giờ đây, quản trị viên có thể thực hiện “tiếp quản miền” để kiểm soát tất cả các phiên bản Google Workspace Essentials hiện có trên miền. Quy trình mới này hỗ trợ quản trị viên hợp nhất nhiều phiên bản của Google Workspace Essentials. Bằng cách hợp nhất các tài khoản:

  • Quản trị viên nhận được các kiểm soát quản lý bổ sungthanh toán tập trung

  • Quản trị viên có quyền kiểm soát quyền truy cập của người dùng cuối vào các dịch vụ bổ sung.

  • Không cần lặp lại hỗ trợ hoặc xóa các phiên bản Google Workspace Essentials hiện có trong quá trình tiếp quản miền. Giờ đây, người dùng có thể truy cập các ứng dụng và dịch vụ Google Workspace mà không bị gián đoạn trong hoặc sau khi tiếp quản.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Google Workspace Essentials cho phép các nhóm sử dụng các ứng dụng Google Workspace chọn lọc cùng với các ứng dụng và công cụ do quản trị viên cung cấp. Trong một số trường hợp, quản trị viên có thể muốn đảm nhận quyền quản lý các tài khoản này đã được quản lý trước đó ở cấp nhóm. Chức năng mới này cho phép chuyển đổi quản lý liền mạch trong khi vẫn duy trì quyền truy cập không bị gián đoạn vào các công cụ đối với người dùng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: để tiếp quản tài khoản, trước tiên phải xác minh miền. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập Essentials cho miềnxác minh miền để mở khóa các tính năng.

  • Người dùng cuối: người dùng sẽ có quyền truy cập không bị gián đoạn trong quá trình tiếp quản, nhưng thiết lập thanh toán hiện tại sẽ bị hủy và được hợp nhất ở cấp miền. Ngoài ra, các chính sách tổ chức được định cấu hình trong từng phiên bản Google Workspace Essentials sẽ bị chính sách của tổ chức mẹ ghi đè.

Màn hình Bảng điều khiển dành cho quản trị viên - nơi kiểm soát các phiên bản Google Workspace Essentials trong miền

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã  triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/10/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Chỉ áp dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials và Enterprise Essentials.

  • Không áp dụng đối với Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech