Kiểm soát quản lý truy cập mở rộng giúp hỗ trợ các mục tiêu quản lý thông tin

Tháng 3 21, 2022


Tính năng mới:

Các biện pháp kiểm soát đảm bảo Google Workspace cho phép khách hàng đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về quản lý thông tin theo quy định. Với Quản lý quyền truy cập, khách hàng có thể giới hạn nhân viên Google có thể thực hiện các hành động hỗ trợ liên quan đến dữ liệu.

Giờ đây, khách hàng có thể sử dụng Quản lý quyền truy cập để đặt các chính sách hỗ trợ việc tuân thủ tiêu chuẩn Dịch vụ Thông tin Tư pháp Hình sự (CJIS) và IRS 'Publication 1075 (IRS 1075) bằng cách hạn chế quyền truy cập của nhân viên được CJIS ủy quyền và IRS-1075 được ủy quyền trong Google. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm.

Google cũng đã mở rộng phạm vi hiện có để khách hàng hiện có thể áp dụng Kiểm soát quản lý truy cập cho các ứng dụng sau:

 • Google Chat  

 • Google Meet  

 • Google Forms  

 • Google Sites 

Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm.

Cuối cùng, Google sẽ thêm thông tin mới vào nhật ký Truy cập minh bạch để giúp quản trị viên hiểu rõ hơn về các hành động hỗ trợ liên quan đến dữ liệu. Khách hàng có chính sách quản lý truy cập sẽ thấy một trường mới “Chính sách quản lý truy cập” biểu thị chính sách đã được xác thực tại thời điểm truy cập. Giờ đây, khách hàng có Truy cập minh bạch về mọi quyền truy cập sẽ nhìn thấy trường “Thay mặt cho” mô tả quyền truy cập. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Một số khách hàng một số ngành nghề, đặc biệt là thuộc lĩnh vực công, có các yêu cầu tuân thủ liên quan đến quyền truy cập dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Vì Kiểm soát được đảm bảo khả dụng trên nền tảng gốc của Google Workspace, nên quản trị viên không cần phải chuyển sang môi trường GovCloud riêng để có quyền truy cập vào các khả năng này. Điều này có thể giúp giảm chi phí và độ phức tạp, đồng thời cho phép tổ chức hưởng lợi đầy đủ các tính năng nâng cao mà Google Workspace cung cấp.

Thông tin chi tiết:

Lưu ý rằng Google không truy cập dữ liệu khách hàng vì bất kỳ lý do nào khác ngoài những lý do cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ và thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng và pháp lý.

Làm thế nào để bắt đầu”

 • Quản trị viên:

  • Sau khi mua tiện ích bổ sung Kiểm soát được đảm bảo, quản trị viên có thể chỉ định giấy phép và quản lý tính năng này tại Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Quản lý quyền truy cập. Người dùng được chỉ định chính sách sẽ có bất kỳ dữ liệu nào do họ sở hữu bị hạn chế đối với nhân viên được chỉ định lựa chọn trong nhóm hỗ trợ của Google.

  • Quản lý quyền truy cập được hiển thị để đăng nhập vào nhật ký Tính minh bạch của quyền truy cập.

  • Quản lý truy cập cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ các yêu cầu CJIS và IRIS-1075.

 • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

Những thay đổi này sẽ được triển khai vào cuối tháng 3

 • Các khách hàng sử dụng các Quyền kiểm soát được đảm bảo hiện tại sẽ tự động áp dụng các biện pháp kiểm soát cho các sản phẩm mới khả dụng trên bất kỳ chính sách quản lý quyền truy cập đang hoạt động nào.

 • Khách hàng mới nên liên hệ với đại diện tài khoản Google để tìm hiểu thêm về tính khả dụng và thời gian.

Phiên bản phát hành:

 • Google Workspace Assured Controls khả dụng dưới dạng tiện ích bổ sung đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Education Basic Fundamentals và Education Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business và Nonprofits.

Nguồn: LVtech