Tạo khảo sát, câu đố và hơn thế nữa bằng cách sử dụng Google Forms API hiện được phát hành công khai

Tháng 3 19, 2022


Tính năng mới:

Google Forms API cung cấp quyền truy cập theo quy trình tự động để quản lý Google Forms và hành động theo phản hồi— trao quyền cho các nhà phát triển xây dựng tích hợp mạnh mẽ trên Forms.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và lập trình viên.

Tại sao sử dụng:

Google Forms API cung cấp quyền truy cập theo quy trình tự động để quản lý Biểu mẫu và nhận phản hồi, hỗ trợ phát triển nhiều loại tích hợp mạnh mẽ. Ví dụ: quản trị viên có thể sử dụng API để phát triển trang tổng quan thời gian thực hoặc trực quan hóa dữ liệu; kích hoạt quy trình công việc kinh doanh kết hợp các công cụ quản lý dự án, CRM hoặc LMS; hoặc tự động tạo biểu mẫu từ ngân hàng câu hỏi hoặc các tập dữ liệu khác.

API hữu ích cho nhiều tác vụ như:

  • Tạo và sửa đổi các biểu mẫu hoặc câu đố

  • Truy xuất câu trả lời biểu mẫu hoặc điểm bài kiểm tra

  • Đọc nội dung biểu mẫu và siêu dữ liệu

  • Nhận thông báo đẩy đối với các câu trả lời biểu mẫu hoặc câu đố hoặc cập nhật cấu trúc biểu mẫu

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Khả năng tích hợp cho người dùng cuối

  • Tính năng này hiện đã khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng cũ G Suite Basic và Business và người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech