Kiểm soát quản trị viên mới để truy cập vào các không gian có thể khám phá trong Google Chat

Tháng 6 07, 2022


Tính năng mới:

Gần đây, Google đã giới thiệu khả năng tạo không gian trong Google Chat  mà người dùng có thể chia sẻ với những người khác trong tổ chức để tham gia thông qua liên kết. Hiện tại, Google đang thêm khả năng cho quản trị viên đặt mặc định cho không gian mới được tạo và bật phạm vi chia sẻ cho các đối tượng cụ thể.

Quản trị viên có thể cài đặt mặc định cho không gian mới và xác định đối tượng mục tiêu chi tiết hơn cho Không gian có thể khám phá

Người dùng cuối có thể chọn đối tượng do quản trị viên xác định từ trình đơn thả xuống quyền truy cập không gian

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Quản trị viên hiện có thể cài đặt quyền truy cập mặc định cho không gian mới và người dùng có thể tìm thấy không gian bằng cách xác định đối tượng mục tiêu phù hợp. Trong khi tạo các cuộc trò chuyện dựa trên chủ đề có thể được chia sẻ rộng rãi hơn trong tổ chức thúc đẩy sự cộng tác và giúp xây dựng cộng đồng, vẫn có thể có những trường hợp mà một tổ chức có thể muốn nhắm mục tiêu đến nhóm hoặc đối tượng tham gia nào có thể khám phá hoặc tham gia một không gian. Với các kiểm soát bổ sung dành cho quản trị viên, quản trị viên có thể giúp người dùng khám phá và tham gia các cuộc trò chuyện có liên quan để khuyến khích cộng tác hiệu quả hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: việc tạo không gian "Hạn chế" sẽ bị TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp miền. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cài đặt chia sẻ Google Chat.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo không gian có thể chia sẻ.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/6/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và Education Standard

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Teaching and Learning Upgrade, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Individuals hoặc người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech