Kiểm soát việc hiển thị tính khả dụng của người dùng trên các sản phẩm của Google Workspace với kiểm soát quản trị viên mới

Tháng 12 03, 2021


Tóm tắt:

Google đang giới thiệu cài đặt quản trị viên mới để kiểm soát xem trạng thái Google Calendar của người dùng có được hiển thị trên các sản phẩm Google Workspace hay không. Ví dụ: khi cài đặt này bị TẮT, người dùng cuối sẽ không còn thấy đồng nghiệp của họ vắng mặt trong các sản phẩm như Google Chat hoặc Gmail.

Hy vọng cài đặt mới này cung cấp cho quản trị viên quyền kiểm soát tốt hơn đối với những thông tin người dùng được hiển thị trên các sản phẩm của Google Workspace.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/12/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus và Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Enterprise Essentials, Education Fundamentals và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech