[Thông báo pháp lý] Các thay đổi đối với Điều khoản dịch vụ dành cho người dùng cuối của Google

Tháng 12 06, 2021


 


Google sẽ cập nhật Điều khoản dịch vụ cho những người dùng có quyền truy cập vào Các dịch vụ bổ sung của Google. Hãy xem xét ảnh hưởng của các thay đổi này đối với người dùng thuộc doanh nghiệp/tổ chức muộn nhất vào ngày 5 tháng 1 năm 2022.

 

Xin chào Quản trị viên!

Kể từ ngày 5 tháng 1 năm 2022, Google sẽ có một số thay đổi đối với Điều khoản dịch vụ. Các thay đổi này sẽ áp dụng cho người dùng trong miền ({DomainName}) nếu quản trị viên đã bật Các dịch vụ bổ sung của Google.

Điều này ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức/doanh nghiệp?

Điều khoản dịch vụ mới của Google sẽ không ảnh hưởng đến cách người dùng trải nghiệm các dịch vụ của Google, mà sẽ giúp dễ dàng hiểu hơn về quyền lợi và trách nhiệm của người dùng trong quá trình sử dụng các dịch vụ của Google. Các thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến thỏa thuận giữa Google và tổ chức/doanh nghiệp.

Điều gì sẽ thay đổi?

Người dùng có thể xem Điều khoản dịch vụ mới của Google. Ngoài ra, Google cũng có phần tóm tắt các thay đổi chính cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA). Sau đây là thông tin tóm tắt về ảnh hưởng của các thay đổi này đối với người dùng của tổ chức/doanh nghiệp:

 • Thông tin rõ ràng hơn về quyền lợi và trách nhiệm của người dùng: Google sẽ nêu thêm ví dụ để mô tả cách cư xử tôn trọng lẫn nhau mà Google mong muốn tất cả người dùng tuân theo.

 • Nội dung rõ ràng, dễ hiểu hơn: Mặc dù các điều khoản vẫn là một tài liệu pháp lý, nhưng Google đã cố gắng hết sức để trình bày các điều khoản này theo cách dễ hiểu hơn, bao gồm cả việc sắp xếp lại một số chủ đề để dễ tìm hơn.

 • Đối với người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA):

  • Phát triển, cải thiện và cập nhật các dịch vụ của chúng tôi: Google sẽ làm rõ cách phát triển, cải thiện và cập nhật nội dung, dịch vụ và hàng hoá kỹ thuật số của Google – bao gồm cả thông tin chi tiết hơn về lý do thay đổi và cập nhật theo quy định của pháp luật, thông báo trước mà Google gửi cho người dùng và quyền rút lui khỏi hợp đồng đã ký kết với Google.

  • Bảo đảm pháp lý: Google sẽ tóm tắt các bảo đảm pháp lý dành cho người dùng theo luật bảo vệ người tiêu dùng của Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) khi sử dụng nội dung, dịch vụ và hàng hoá kỹ thuật số của Google.

  • Quyền rút lui: Google sẽ cung cấp thông tin về quyền pháp định của người dùng, đó là quyền được phép rút lui khỏi các điều khoản này trong vòng 14 ngày kể từ ngày đồng ý nếu là người tiêu dùng sống ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA). Google cũng sẽ cung cấp bản Hướng dẫn mẫu về việc rút lui của Liên minh Châu Âu để dùng trong trường hợp muốn thực hiện quyền đó.

  • Định nghĩa bổ sung: Google sẽ thêm nội dung giải thích rõ hơn để giúp người dùng hiểu một số khái niệm pháp lý mà Google đề cập đến trong các điều khoản, bao gồm "bảo đảm thương mại", "bảo đảm pháp lý" và "không tuân thủ".

 • Đối với người dùng ở Hoa Kỳ:

  • Các tuyên bố từ chối trách nhiệm đảm bảo và giới hạn trách nhiệm pháp lý đã được sửa đổi: Google sẽ đưa vào các tuyên bố từ chối trách nhiệm đảm bảo và giới hạn trách nhiệm pháp lý mới để phản ánh các tiêu chuẩn của ngành.

  • Quy định rõ ràng và chắc chắn hơn trong trường hợp xảy ra vấn đề hoặc bất đồng: Google đã thay đổi một số nội dung trong các phần Biện pháp xử lý trong trường hợp xảy ra vấn đề và Cách thức giải quyết tranh chấp, luật điều chỉnh và toà án để làm rõ hơn quy trình thực hiện trong những tình huống đó.

Quản trị viên cần làm gì?

Quản trị viên không cần làm gì cả. Quản trị viên có thể quản lý việc người dùng cuối có quyền truy cập vào Các dịch vụ bổ sung hay không, và đó là các dịch vụ nào, trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.